வாரிசு 2வது பாடல் வெளியீடு

காட்டு கத்தலில் புரியாத வார்த்தைகள்.

“பழைய எதிரிகள் உன் ரசிகர் மன்றத்தில்” என்றெல்லாம் எழுதியிருக்கிறார்கள்

Leave A Reply

Your email address will not be published.